دفتر مرکزی شمالغرب :

آدرس: تبریز ، چهارراه شهید بهشتی (منصور) مجتمع تجاری ایپک واحد 215

کد پستی 17846-51549

تلفن های تماس

04-151278

04133366259

04191010160

04134415754

04135402047

موبایل 1 : 09148760402                           موبایل 2 : 09148760430